Постанова від 8 червня 1998 року №844 Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВУКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 червня 1998 р. N 844
Київ

Прозатвердження основних положень створення
Державної геодезичної мережі України

 

 

Побудова планової геодезичної мережі

Астрономо-геодезичнамережа 1 класу

Астрономо-геодезична мережа1 класу (АГМ-1) будується у виглядіоднорідної за точністю просторової геодезичної мережі, яка складається зсистеми рівномірно розміщених геодезичних пунктів, віддалених один відодного на 50-150 кілометрів.
АГМ-1 є геодезичною основою для побудовинових геодезичних
мереж і забезпечення подальшого підвищення точності існуючої ДГМ з
використанням методів супутникової геодезії.
Частина пунктів АГМ-1 являє собою постійно діючі станції GPS
— спостережень таастрономо-геодезичніобсерваторії.
Решта пунктів АГМ-1 -це фундаментально закріпленіна
місцевості пункти, положення яких періодично визначається в рамках
довгострокової програми функціонування ДГМ.
Просторовеположення пунктів АГМ-1визначається методами
супутникової геодезії в загальноземній системікоординат з відносноюпомилкою Др/р =1:10(8) (де Др -середньоквадратична помилка визначення геоцентричного радіуса рпункту).

Кожний пункт АГМ-1 повинен бути зв’язанийGPS-вимірюваннями
не менш як з трьома суміжними пунктами мережі.
Пункти АГМ-1повинні бути вставлені в мережу високоточного нівелювання, що дозволяє визначати перевищення нормальнихвисот між суміжними пунктами АГМ-1 зсередньоквадратичними помилками не більше 0.05 метра.
На кожному пункті АГМ-1виконуються і періодично повторюються
визначення відхилень висковихліній зсередньоквадратичною помилкою 0,5″.

Кількість пунктів АГМ-1та їх розташуваннявизначається програмою побудови ДГМ.

Геодезична мережа 2класу

Геодезична мережа 2класу будується у вигляді однорідної за точністю просторової геодезичноїмережі, яка складаєтьсяз рівномірно розміщених геодезичнихпунктів існуючої геодезичної мережі1 та 2 класів.
Геодезична мережа 2 класу є вихідною геодезичною основою для
побудови геодезичної мережі згущення 3 класу та геодезичних мереж спеціального призначення звикористанням методів супутникової геодезії та традиційнихгеодезичних методів.
Нові пункти геодезичноїмережі 2 класурозміщуються на відстані 8-12 кмодин від одного, а на території міських населених пунктів, великих промислових об’єктів — 5-8 км.Точність визначення взаємногоположення пунктів з середньоквадратичними помилкамивеличиною 0.03-0.05 метрапри середній довжині сторін 10 кілометрів.

Основні вимоги допобудови геодезичної мережі2 класу
наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Параметри мережі

Метод побудови

GPS

тріангуляція

Полігоно-

метрія

трилатерація

 

 

Периметр полігона, км

 

 

 

 

 

150-180

 

 

 

Найбільша довжина ходу, км

 

 

60

 

 

Довжина сторони, км

 

 

 

 

 

найбільша

20

20

12

12

 

найменша

5

7

5

5

Кількість сторін у ході не більше

 

6

 

6

 

Середньоквадратична помил-

ка взаємного положення пунктів, м

 

0,03-0,05

0,03-0,05

0,03-0,05

0,03-0,05

 

Середньоквадратична помилка вимірювання кутів небільше, сек

 

1″.0

1″.0

 

Найбільша нев’язка трикутника, сек

 

4″.0

 

 

Кутова нев’язка ходу, сек

 

 

 

Відносна помилка вимірювання сторони (базису) неменше

1:300000

1:300000

1:30000

1:300000

Середньоквадратична помилка вимірювання сторони небільше, м

0,03

 

0,03

0,03

 

 

Нормальні висоти марокверхніх центрів пунктівгеодезичної мережі 2 класу повиннівизначатись геометричним нівелюванням,яке забезпечує точність взаємногоположення пунктів зависотою з середньоквадра -тичною помилкою не більше 0.05 метра. В гірськійі важкодоступній міс- цевостінормальні висоти можутьвизначатись тригонометричнимнівелю- ванням або GPS — нівелюванням, яке виконується відносними метода- ми супутникової геодезіїз урахуванням висот квазігеоїда, отриманих з гравіметричних даних. У цьому випадку середньоквадратична помилкавизначення взаємного положення суміжних пунктів за висотою не повиннаперевищувати 0,20 метра.
На всіх новихпунктах геодезичної мережі2 класу встановлюються подва орієнтирні пункти(ОРП) з підземними центрами на відстані від 500 до1000 м (на забудованій та закритій місцевості не менше 250 м) обов’язково іззабезпеченням видимості (земля — земля) між пунктоммережі і орієнтирнимпунктом. Середньоквадратична помилкавизначення відстані міжорієнтирним пунктом і пунктоммережі не повиннаперевищувати 0,05 метра. Середньоквадратичні помилки визна- ченнядирекційних напрямків на орієнтирні пункти не повинні перевищувати 5″.

Геодезична мережазгущення

Геодезичнамережа згущення 3класу будується зметою збільшення кількості пунктівдо щільності, яказабезпечує створеннязнімальної основи великомасштабних топографічнихта кадастрових зйомок. Вона включає геодезичні мережі згущення 3 та 4класів та нові мережі згущення.
Новіпункти геодезичної мережі згущення 3класу визначаються
відносними методами супутникової геодезії,а також традиційними
геодезичними методами: полігонометрії, тріангуляції та трилатерації. При цьому середньоквадратична помилкавизначення взаємного положенняпунктів в плані повинна бути небільше 0,05 метра.
Вихідними пунктами для побудови геодезичноїмережі згущення 3
класу служать пунктиастрономо-геодезичної мережі 1класу і геодезичної мережі 2класу.
У геодезичніймережі згущення 3 класу заможливістю повинна
забезпечуватись видимість (земля — земля) між суміжними пунктами
мережі, а в разі її відсутності напункті закладається дваОРП згідно з вимогами цих Основних положень.
Під час визначенняпунктів геодезичної мережізгущення 3 класу методом полігонометрії прокладаються поодинокі ходи абоходи з вузловими точками,які опираються напункти більш високого класу.
Якщо відстаньміж пунктами, що належатьдо різних ходів, менше 2 км, здійснюється взаємнийзв’язок таких ходів.
Основні вимоги до побудовигеодезичної мережі згущення 3 класу наведено в таблиці 2.

Нормальні висотимарок верхніх центрів пунктів геодезичної
мережі згущення 3класу повинні визначатисьгеометричним
нівелюванням, яке забезпечує точністьвзаємного положення пунктів
за висотою з середньоквадратичною помилкою не більше 0,05 метра. В гірській іважкодоступній місцевості нормальнівисоти можуть визначатисьтригонометричним нівелюванням або GPS -нівелюванням,
яке виконується відноснимиметодами супутникової геодезіїз урахуванням висот квазігеоїда, отриманих з гравіметричних даних. У цьому випадку середньоквадратична помилкавизначення взаємного положення суміжних пунктів за висотою не повиннаперевищувати 0,20 метра.

 

Таблиця 2

Параметри мережі

Метод побудови

GPS

тріангуляція

Полігоно-

метрія

трилатерація

 

 

Периметр полігона, км

 

 

 

 

 

70-90

 

 

 

Найбільша довжина ходу, км

 

 

30

 

 

Довжина сторони, км

 

 

 

 

 

найбільша

10

8

8

8

 

найменша

2

5

2

2

Кількість сторін у ході не більше

 

6

 

6

 

Середньоквадратична помил-

ка взаємного положення пунктів, м

 

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Середньоквадратична помилка вимірювання кутів небільше, сек

 

1″.5

1″.5

 

Найбільша нев’язка трикутника, сек

 

6″.0

 

 

Кутова нев’язка ходу, сек

 

 

 

Відносна помилка вимірювання сторони (базису) неменше

1:200000

1:200000

1:200000

1:200000

Середньоквадратична помилка вимірювання сторони небільше, м

 

 

0,04

0,04

 
 

 

    Скачать с Depositfiles 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сайт для студентов
Adblock
detector